HASZNÁLATI FELTÉTELEK

A szoftver másolásával, telepítésével vagy elérésével Ön elfogadja a jelen szerződés feltételeit. Ha ezeket a használati feltételeket egy másik személy, jogi személy vagy vállalat nevében, fogadja el, ezennel kijelenti és garantálja, hogy Ön korlátozás nélkül jogosult arra, hogy kötelezze ezt a személyt vagy jogi személyt a jelen használati feltételek betartására. Amennyiben nem fogadja el ezeket a használati feltételeket, ne másolja, telepítse vagy használja ezt a szoftvert, és ne férjen hozzá. Ehelyett vissza kell küldenie a szoftvert és a bejelentkezési adatokat annak a személynek, akitől kapta őket.

Ebben a végfelhasználói licencszerződésben (a “szerződés”) a szavak és a nagybetűvel írt kifejezések egy bizonyos jelentéssel rendelkeznek, amely a szerződés egészére vonatkozik. Ez a szerződés Ön és/vagy kapcsolt vállalkozása (“Ön” vagy az “Ügyfél”) és a Certus Software GmbH között jön létre.

Egy félre vonatkoztatva a “kapcsolt vállalkozás” bármely olyan vállalatot vagy más üzleti egységet ír le, amely e fél ellenőrzése alatt áll, azt irányítja, vagy ezzel a féllel közös ellenőrzés alatt áll; és

Az “Ellenőrzés” a társaság vagy üzleti egység tőkerészesedésének több mint 50%-át (ötven százalékát) közvetlen vagy közvetett tulajdonát, illetve e társaság vagy üzleti egység vezetői döntéseinek ellenőrzésére vonatkozó tényleges esélyt jelenti.

A “Szoftver” a Certus Erasure szoftvert írja le objektumkód formátumban, amelyhez a licencet a Certus Software GmbH biztosítja.

ADATTÖRLŐ KÓDOK KIADÁSA

Az Ön kötelezettségei a szoftver vagy annak egy részének használata során; a következőket kell tennie:

 • Garantálnia kell, hogy a szoftvert csak a megadott eszköz(ök)re telepítik;
 • A szoftver használatáról teljes és pontos feljegyzést kell készíteni;
 • Azonnal tájékoztatnia kell a Certus Software GmbH-t, ha a szoftver jogosulatlan használatáról tudomást szerez;
 • Nem használhatja a szoftvert, és nem férhet hozzá, ha Ön a Certus Software GmbH közvetlen versenytársa, kivéve ha előzetes írásbeli felhatalmazással rendelkezik, vagy piacorientált teljesítményértékelés céljából vagy hasonló célokra használja;
 • Semmiképpen nem értékesítheti a szoftvert kereskedelmi módon;
 • Nem fejtheti vissza, nem dekódolhatja, nem bonthatja szét, nem alakíthatja vissza vagy állíthatja vissza a szoftvert, és nem hozhat létre származékos termékeket a szoftver részei alapján, ennek céljára való tekintet nélkül;
 • Ön nem jogosult a szoftver licencbe vagy al-licencbe adására, értékesítésére, viszonteladására, átadására, terjesztésére vagy bérbeadására, az érvényes jogszabályok által megengedett teljes mértékben.
 • Mindig be kell tartania valamennyi érvényes adatvédelmi jogszabályt, és NEM  használhatja a szoftvert törvényellenesen.

TÁMOGATÁS ÉS OKTATÁS

A Certus Software GmbH szoftverrel kapcsolatos támogatás nyújtására vonatkozó irányelvei a https://support.certus.software vagy egy másik weboldalon érhetők el, amelyről időről időre tájékoztatást kap. A szoftver részeként a Certus Software GmbH az ügyfél számára ingyenesen támogatást nyújt az ügyfélnek standard ügyfélszolgálati szolgáltatásokkal a szokásos nyitva tartási időben, a Certus Software GmbH az ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtásakor hatályos támogatási irányelveinek megfelelően. A Certus Software GmbH időről időre saját belátása szerint módosíthatja a támogatási szolgáltatásokra vonatkozó irányelveit.

VÁLTOZÁSOK

A Certus Software GmbH-nak jogában áll a szoftvert frissíteni, ahhoz új funkciókat adni, vagy más módon megváltoztatni a szoftvert, vagy saját belátása szerint leállítani a szoftver értékesítését anélkül, hogy Ön felé bármilyen felelősséget vállalna a gyártással vagy értékesítéssel kapcsolatban.

SZELLEMI TULAJDONJOGOK

Ön ezennel elismeri, hogy a szoftverre és az összes kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó minden szellemi tulajdonjog kizárólag a Certus Software GmbH-t vagy a harmadik fél tulajdonában álló rész tulajdonosait illetik (az adott esettől függően), és hogy az ügyfél nem formálhat jogot a szoftverre, kivéve a licenc feltételeinek (és/ vagy egy társult fél licencének) megfelelő használati jogot.

HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ SZOFTVER

A szoftver tartalmazhat szabadon hozzáférhető és terjeszthető és / vagy nyílt forráskódú szoftvereket és más, szerzői jog által védett, harmadik féltől származó anyagokat (“harmadik féltől származó szoftver”). A harmadik féltől származó szoftverre a fenti licencfeltételek helyett az ilyen szoftverre vonatkozó licencfeltételek érvényesek. A Certus Software GmbH-t semmilyen kötelezettség sem terheli arra vonatkozóan, hogy garanciát vagy jogorvoslatot nyújtson a harmadik féltől származó szoftverrel kapcsolatban. A harmadik fél szoftvereivel kapcsolatos garanciákra és jogorvoslatokra vonatkozó jogai, ha rendelkezik ilyenekkel, megfelelnek a harmadik fél érvényes használati feltételeinek. A harmadik féltől származó szoftvert bármilyen feltétel vagy garancia nélkül biztosítjuk, ha az adott harmadik fél licencfeltételei mást nem határoznak meg. A Certus Software GmbH kifejezetten nem vállal garanciát, és nem vállal felelősséget a harmadik fél által előállított vagy azzal kapcsolatos szoftverekért.

GARANCIA

A Certus Software GmbH garantálja, hogy a szoftver minden, nem módosított példánya minden alapvető vonatkozásban a mellékelt dokumentáció szerint fog működni a szállítás napjától számított kilencven (90) napig. Ön ezennel elfogadja, hogy ezt a dokumentációt kizárólag angol nyelven kell benyújtani, ha a helyi jogi előírások másként nem rendelkeznek. A Certus Software GmbH által biztosított valamennyi frissítésre a garancia időtartamának fennmaradó részére vagy a szállítási dátumtól számított harminc (30) napra – attól függően, hogy melyik a hosszabb – ez a korlátozott garancia vonatkozik. A garancia bármilyen megsértésével kapcsolatban az Ön egyetlen jogorvoslati lehetősége és a Certus Software GmbH teljes felelőssége a szoftverhibák kijavítása, amelyek a garancia megsértéséért felelősek. A fenti garancia egyszeri garancia, és minden más hallgatólagos vagy kifejezett garancia, a piacképességre vonatkozó, bizonyos célra vagy meg nem sértésre vonatkozó garancia vagy rendelkezés helyett érvényes. A szoftvert “jelenlegi állapotában” biztosítjuk és a Certus Software GmbH nem garantálja vagy biztosítja, hogy a szoftver működése biztonságos, megszakítás nélkül vagy hibáktól vagy hibáktól mentes, vagy hogy a szoftver minden lehetséges fenyegetéssel szemben védelmet nyújt.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A Certus Software GmbH vagy annak hivatalos forgalmazói semmilyen módon nem felelősek a közvetett, járulékos ill. különleges károkért, elrettentő vagy megtorló jellegű kártérítésért vagy következményes károkért (beleértve az elmaradt nyereséget, bevételt vagy elvesztett adatokat, az üzleti tevékenység megszakítását, a csereáruk beszerzése miatti vagy más hasonló veszteségeket), melyek a szoftver használatából vagy az annak használatára való képtelenségből származnak, még akkor sem, ha a Certus Software GmbH vagy annak hivatalos forgalmazója tájékoztatást kapott a kár lehetőségéről. A Certus Software GmbH kártérítési felelősségének mértéke (függetlenül attól, hogy szerződés, garancia, nem engedélyezett intézkedés (beleértve a gondatlanságot, termékfelelősséget vagy bármely más jogalapot) alapján) a szoftver használatából vagy annak használatára való képtelenségből ered, nem haladhatja meg az Ön által a szoftverért fizetett licencdíjakat, amely a követelés oka. Ezek a felelősség-korlátozások és kizárások nem vonatkoznak olyan felelősségre, amelyet a törvény nem zárhat ki vagy nem korlátozhat.

LEMONDÁS

Az Ön fizetési kötelezettségeinek korlátozása nélkül Ön bármikor lemondhatja licencét a szoftver eltávolításával. A Certus Software GmbH azonnal felmondhatja az Ön licencét, ha Ön jelentős mértékben megsérti a jelen szerződés feltételeit. Ilyen jogsértés esetén önnek azonnal vissza kell küldenie vagy meg kell semmisítenie a szoftver és a dokumentáció összes példányát.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. Elválaszthatósági záradék
  Ha a szerződés valamely feltétele vagy különleges feltétele érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, jogi vagy közrendi rendelkezés következtében, a jelen szerződés többi rendelkezése és feltétele teljes mértékben hatályban marad, ha a gazdasági és jogi szándékok semmilyen módon nem érintik egyik szerződő felet sem.
 2. Lemondás
  Valamely, a jelen szerződésben meghatározott jogról való lemondás csak akkor érvényes, ha az írásban történik, és ez a lemondás csak arra a félre lehet érvényes, amelyre az vonatkozik, és kizárólag a megadott helyzetekben.
 3. Vis maior
  A Certus Software GmbH a jelen szerződés alapján nem tartozik felelősséggel Ön felé, ha akadályoztatva van a jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítésében, vagy a jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatásában, vagy ezek a Certus Software GmbH ésszerű hatáskörén kívül eső tevékenységek, események, kudarcok vagy események miatt késedelmet szenvednek. Ez magában foglalja a sztrájkokat, kizárásokat és egyéb munkaügyi konfliktusokat (függetlenül attól, hogy a Certus Software GmbH vagy más fél alkalmazottai részt vesznek-e ezekben vagy sem), az ellátási, közlekedési vagy távközlési hálózat működésének zavarát, a természeti jelenségeket, a háborút, a felkeléseket, a polgári zavargásokat, a szándékos károkozást, a törvénynek vagy hivatalos rendelkezésnek, szabályozásnak, feltételnek vagy utasításnak való megfelelést, a baleseteket, a berendezések vagy gépek meghibásodását, a tűzeseteket, árvizet, viharokat vagy a beszállítók ill. alvállalkozók hibáját. A Certus Software GmbH-nak tájékoztatnia kell az ügyfelet az ilyen eseményekről és azok várható időtartamáról.
 4. Nincs partnerség vagy képviseleti jogviszony
  A jelen szerződés egyetlen megfogalmazása sem szolgálja a felek közötti partnerség létrehozását, illetve hatalmazza fel valamely felet arra, hogy a másik fél képviselőjeként járjon el. A felek egyike sem jogosult arra, hogy a másik fél nevében cselekedjen vagy járjon el, annak érdekében, hogy a másik felet bármilyen módon kötelezze (ez magában foglalja a nyilatkozatok vagy garanciák megadását, kötelességek vagy kötelezettségek vállalását, valamint a jogok vagy képviseleti meghatalmazások gyakorlását).
 5. Értesítések
  A valamely fél által a szerződéssel kapcsolatos értesítéseket írásban, e-mailben, postai úton (vagy kézbesítési szolgáltatással) kell megtenni. Ön nem értesítheti a Certus Software GmbH-t e-mailben szerződésszegésről vagy a szerződés felmondásáról. A Certus Software GmbH által önnek küldött értesítések a következő esetekben joghatályosak: (a) e-mailben küldött értesítés esetén egy (1) nappal a Certus Software GmbH. e-mail címére való elküldés után, vagy (b) postán vagy kézbesítési szolgáltatás útján történő kézbesítés esetén öt (5) nappal a Certus Software GmbH számára megadott postacímére való elküldés után. Ön ezennel hozzájárul egy esetleges keresetlevél kézbesítéséhez az Ön számára, ajánlott postai küldeményként, a megrendelőlapon megadott címre. Az Ön által a Certus Software GmbH-nak küldött értesítések a következő esetekben tekintendők kézbesítettnek: (a) e-mailben küldött értesítés esetén egy (1) nappal elküldésük után a megrendelőlapon megadott e-mail címre (és a Certus Software GmbH visszaigazolása után erről az e-mail címről) vagy (b) postán vagy kézbesítési szolgáltatás útján történő kézbesítés esetén a Certus Software GmbH-hoz való beérkezéskor a megrendelőlapon megadott címre.
 6. A teljes megállapodás
  A jelen szerződés határozza meg az Ön és a Certus Software GmbH között létrejött teljes megállapodást a szerződés tárgyára vonatkozóan, és felváltja a szoftverrel vagy a benne foglalt bármely más ügyekkel kapcsolatos korábbi, vagy azzal összefüggő szóbeli vagy írásbeli értesítéseket, javaslatokat és nyilatkozatokat.

 

ALKALMAZANDÓ JOG ÉS AZ ILLETÉKES BÍRÓSÁG

Mindkét fél hozzájárul ahhoz, hogy a német jogot alkalmazzák az Ön vonatkozó jogainak, kötelességeinek és kötelezettségeinek, valamint a Certus Software GmbH a szerződés céljából következő vagy azzal kapcsolatos jogainak és kötelezettségeinek meghatározására, értelmezésére és érvényesítésére, a jogi kollízióra vonatkozó szabályok figyelembevétele nélkül. Minden jog, kötelesség és kötelezettség a német bíróságok hatáskörébe tartozik, és Ön és a Certus Software GmbH ezennel elfogadják e bíróságok nem kizárólagos felelősségét.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

TALÁLJA MEG AZ ÖN SZÁMÁRA MEGFELELŐ TERMÉKET