Cookie-kat használunk, hogy a legjobb élményt nyújtsuk weboldalunkon.

A „Szigorúan szükséges” lehetőség kiválasztásával többet megtudhat arról, hogy milyen sütiket használunk, vagy kikapcsolhatja azokat.

Egyetért
Szigorúan szükséges
Általános szerződési feltételek

A szoftver másolásával, telepítésével vagy használatával Ön elfogadja a jelen szerződés feltételeit. Amennyiben Ön egy másik természetes személy, jogi személy vagy vállalat nevében fogadja el ezeket a szerződési feltételeket, ezennel kijelenti és garantálja, hogy Ön korlátozás nélkül jogosult arra, hogy ezt a természetes vagy jogi személyt kötelezze a jelen szerződési feltételek betartására. Ha nem fogadja el ezeket a szerződési feltételeket, ne másolja, ne telepítse vagy használja ezt a szoftvert, és ne férjen ahhoz hozzá. Ehelyett küldje vissza a szoftvert és a hitelesítő adatokat annak a személynek, akitől kapta.

Ebben a végfelhasználói licencszerződésben ("Szerződés") a nagybetűvel írt szavak és kifejezések meghatározott jelentéssel bírnak, amely a szerződés egészére vonatkozik. Ez a szerződés Ön és/vagy az Önnel kapcsolatban álló vállalat ("Ön" vagy "Ügyfél") és a Certus Software GmbH között jön létre.

Amikor valamely félre utalunk, a "kapcsolt vállalkozás" bármely olyan társaságot vagy egyéb üzleti egységet jelent, amely az adott fél irányítása alatt áll, ellenőrzi azt, vagy közös irányítás alatt áll vele; az "Ellenőrzés": az adott társaság vagy üzleti egység tőkerészesedése több mint 50%-ának (ötven százalékának) közvetlen vagy közvetett tulajdonlása, vagy az adott társaság vagy üzleti egység vezetői döntései feletti tényleges ellenőrzési lehetőség.

A "szoftver" a Certus Software GmbH-tól licencelt, objektumkód formátumú Certus Erasure szoftver programot jelenti.

Licencek kiadása

Az Ön kötelezettségei a szoftver vagy annak egy részének használata során; Ön:

 1. Garantálja, hogy a szoftver csak a megadott eszköz(ök)re van telepítve;
 2. Teljes és pontos feljegyzéseket vezet a szoftver használatáról;
 3. Azonnal értesíti a Certus Software GmbH-t, ha a szoftver jogosulatlan használatáról szerez tudomást;
 4. Nem használhatja a szoftvert, illetve nem férhet ahhoz hozzá, ha Ön a Certus Software GmbH közvetlen versenytársa, kivéve, ha erre előzetes írásbeli engedélyt kapott, vagy ha a szoftver piaci célú teljesítményértékelésre vagy hasonló célokra szolgál;
 5. A szoftvert semmilyen kereskedelmi céllal nem használhatja;
 6. Nem dekompilálhatja, dekódolhatja, bonthatja szét, átalakíthatja át vagy alakíthatja vissza a szoftvert, és nem hozhat létre a szoftver részein alapuló származékos alkotásokat, függetlenül mindezek céljától;
 7. Nem jogosult a szoftver licencebe adására vagy al-licencek kiadására, annak értékesítésére, viszonteladására, átruházására, átadására, terjesztésére vagy bérbeadására, mégpedig az érvényes jogszabályok által lehetővé tett teljes mértékben.
 8. Mindig be kell tartania az érvényes adatvédelmi jogszabályokat, és NEM használhatja a szoftvert e jogszabályok rendelkezéseinek megszegésével.

Támogatás és képzés

A Certus Software GmbH iránymutatásai a szoftverrel kapcsolatos támogatás nyújtására a https://support.certus.software weboldalon vagy egy másik weboldalon érhetők el, amelyről Önt időről időre tájékoztatni fogjuk. A szoftver részeként a Certus Software GmbH ingyenesen biztosítja az ügyfél számára a szokásos ügyféltámogatási szolgáltatásokat a szokásos üzleti tevékenység során, a Certus Software GmbH támogatási szolgáltatásaira vonatkozó, az említett szolgáltatások nyújtásának időpontjában hatályos irányelveknek megfelelően. A Certus Software GmbH a támogatási szolgáltatásokra vonatkozó irányelveket saját belátása szerint időről időre megváltoztathatja.

Változások

A Certus Software GmbH-nak joga van a szoftvert frissíteni, új funkciókkal bővíteni, vagy a szoftver kialakítását más módon megváltoztatni, vagy a szoftver értékesítését saját belátása szerint megszüntetni, anélkül, hogy a gyártással vagy értékesítéssel kapcsolatban Önnel szemben bármilyen felelősséget vállalna.

Szellemi tulajdonjogok

Ön ezennel elismeri, hogy a szoftver és az összes kapcsolódó szolgáltatás szellemi tulajdonjogai kizárólag a Certus Software GmbH vagy a harmadik fél (az esettől függően) tulajdonát képezik, és hogy az ügyfél nem tart igényt a szoftverre, kivéve a licenc feltételeinek (és/vagy egy társult fél licencének) megfelelő használat jogát.

Harmadik féltől származó szoftver

A szoftver tartalmazhat szabadon hozzáférhető és terjeszthető és/vagy nyílt forráskódú szoftvereket és más, szerzői jogvédelem alatt álló, harmadik féltől származó anyagokat ("harmadik féltől származó szoftver"). A harmadik féltől származó szoftverekre a szoftverre vonatkozó fenti licencfeltételek helyett az azokra vonatkozó licencfeltételek vonatkoznak. A Certus Software GmbH a harmadik féltől származó szoftverekkel kapcsolatban semmiféle garanciális vagy visszkereseti kötelezettséget nem vállal. A harmadik fél szoftverével kapcsolatos garanciális és visszkereseti jogai, ha vannak ilyenek, az adott harmadik fél érvényes felhasználási feltételeinek felelnek meg. A harmadik féltől származó szoftverek mindenféle feltétel és garancia nélkül kerülnek átadásra, amennyiben a szóban forgó harmadik fél licencfeltételei nem határoznak meg mást. A Certus Software GmbH ezúton kifejezetten nem vállal garanciát és felelősséget a harmadik fél által készített vagy harmadik félhez kapcsolódó szoftverekre.

Garancia

A Certus Software GmbH ezúton garantálja, hogy a szoftver minden egyes változatlan példányának minden alapvető eleme a mellékelt dokumentációnak megfelelően fog működni a szállítás dátumától számított kilencven (90) napig. Ön ezennel beleegyezik, hogy a dokumentáció kizárólag angol nyelven kerül átadásra, amennyiben a helyi jogi előírások másként nem rendelkeznek. A Certus Software GmbH által biztosított valamennyi frissítésre ez a korlátozott garancia vonatkozik a garanciaidő hátralévő részében vagy a szállítási dátumtól számított harminc (30) napig, attól függően, hogy melyik a hosszabb. A garancia megsértése esetén az Ön egyetlen jogorvoslati lehetősége és a Certus Software GmbH teljes felelőssége a garancia megsértéséért felelős szoftverhibák kijavításában áll fenn. A fenti garancia egyszeri garancia, és minden más hallgatólagos vagy kifejezett garancia, feltétel vagy rendelkezés helyett érvényes, amely a forgalmazhatóságra, a meghatározott célra való alkalmasságra vagy a sérthetetlenségre vonatkozik. A szoftvert "ahogy van" állapotban bocsátjuk rendelkezésre, és a Certus Software GmbH nem garantálja és nem biztosítja, hogy a szoftver működése biztonságos, megszakításmentes vagy hibáktól és hiányosságoktól mentes, illetve, hogy a szoftver minden lehetséges fenyegetés ellen védelmet nyújt.

A felelősség korlátozása

Fizetési kötelezettségeinek korlátozása nélkül, Ön bármikor felmondhatja licencét a szoftver eltávolításával. A Certus Software GmbH azonnali hatállyal felmondhatja a licencét, ha Ön jelentősen megsérti a jelen szerződés feltételeit. Ilyen jogsértés esetén Ön köteles a szoftver és a dokumentáció valamennyi példányát haladéktalanul visszaszolgáltatni vagy megsemmisíteni.

Lemondás

Fizetési kötelezettségeinek korlátozása nélkül, Ön bármikor felmondhatja licencét a szoftver eltávolításával. A Certus Software GmbH azonnali hatállyal felmondhatja a licencét, ha Ön jelentősen megsérti a jelen szerződés feltételeit. Ilyen jogsértés esetén Ön köteles a szoftver és a dokumentáció valamennyi példányát haladéktalanul visszaszolgáltatni vagy megsemmisíteni.

Egyéb

 1. Elválaszthatósági záradék
  Amennyiben a jelen szerződés valamely feltétele vagy különös feltétele valamely jogszabályi vagy közrendi rendelkezés miatt érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan lenne, akkor a jelen szerződés többi rendelkezése és feltétele teljes mértékben hatályban marad, amennyiben a gazdasági és jogi szándékok egyik szerződő felet sem érintik semmilyen módon.
 2. Lemondás
  A jelen szerződésben meghatározott jogról való lemondás csak akkor tekinthető jogilag érvényesnek, ha azt írásban adják meg, és ez a lemondás csak arra a félre érvényes, akire vonatkozik, és kizárólag a megadott helyzetekre terjed ki.
 3. Vis maior
  A Certus Software GmbH a jelen szerződés alapján nem tartozik felelősséggel Önnel szemben, ha a Certus Software GmbH ésszerű befolyásán kívül eső cselekmények, események, hibák vagy incidensek miatt nem tudja teljesíteni a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit, vagy nem tudja folytatni üzleti tevékenységét, vagy ezek késedelmet szenvednek. Ide tartoznak továbbá a sztrájkok, a munkabeszüntetések és egyéb munkaügyi konfliktusok (függetlenül attól, hogy ezekben a Certus Software GmbH vagy egy másik fél alkalmazottai érintettek-e vagy sem), az ellátási, szállítási vagy távközlési hálózat meghibásodása, természeti jelenségek, háború, lázadás, polgári zavargások, szándékos károkozás, törvény vagy hatósági rendelet, előírás, feltétel vagy utasítás betartása, baleset, berendezés vagy gép meghibásodása, tűz, árvíz, vihar vagy a beszállítók vagy alvállalkozók mulasztásai. A Certus Software GmbH köteles tájékoztatni az ügyfelet az ilyen eseményekről és azok várható időtartamáról.
 4. Nincs partneri vagy meghatalmazotti kapcsolat
  A jelen szerződés egyetlen megfogalmazása sem szolgál arra, hogy a felek között partnerséget hozzon létre, vagy felhatalmazza az egyik felet arra, hogy egy másik fél képviselőjeként járjon el. Egyik fél sem jogosult a másik fél nevében vagy megbízásából eljárni annak érdekében, hogy a másik felet bármilyen módon kötelezze (ideértve nyilatkozatok vagy garanciák benyújtását, kötelezettségek vagy felelősségek vállalását, valamint jogok vagy meghatalmazások gyakorlását).
 5. Értesítések
  A jelen szerződéssel kapcsolatos értesítéseket az egyik félnek írásban, e-mailben, postai úton (vagy kézbesítő szolgálat útján) kell megtennie. A Certus Software GmbH-t nem értesítheti e-mailben a szerződésszegésről vagy a jelen szerződés felmondásáról. A Certus Software GmbH által Önnek küldött értesítések a következő esetekben joghatályosak: (a) e-mailben küldött értesítés esetén a Certus Software GmbH számára megadott e-mail címére történő elküldéstől számított egy (1) nap elteltével, vagy (b) postai úton vagy kézbesítő szolgálat útján küldött értesítés esetén a Certus Software GmbH-nak a megadott címre történő normál postai úton vagy kézbesítő szolgálat útján történő elküldéstől számított öt (5) nap elteltével. Ön ezennel hozzájárul ahhoz, hogy a keresetlevelet ajánlott postai úton kézbesítsék Önnek a megrendelőlapon megadott címre. Az Ön által a Certus Software GmbH részére küldött értesítések a következőképpen tekintendők kézbesítettnek: (a) e-mailben küldött értesítés esetén a megrendelőlapon megadott e-mail címre történő elküldést (és a Certus Software GmbH-nál ezen a címen történő beérkezést) követő egy (1) nap elteltével, vagy (b) postai úton vagy futárszolgálat útján küldött értesítés esetén, amikor az megérkezik a Certus Software GmbH-hoz a megrendelőlapon megadott címre.
 6. Teljes megállapodás
  Ez a szerződés az Ön és a Certus Software GmbH közötti teljes megállapodást tartalmazza a szerződés tárgyát illetően, és a szoftverrel vagy bármely más, itt meghatározott kérdéssel kapcsolatos korábbi vagy egyidejű szóbeli vagy írásbeli értesítések, javaslatok és nyilatkozatok helyébe lép.

Alkalmazandó jog és joghatóság helye

Mindkét fél beleegyezik, hogy a szerződés tárgyából eredő vagy azzal kapcsolatban álló valamennyi vonatkozó jog, kötelezettség és felelősség, valamint a Certus Software GmbH jogainak, kötelezettségeinek és felelősségének meghatározására, értelmezésére és érvényesítésére a német jog alkalmazandó, a jogi kollízióra vonatkozó szabályok figyelembevétele nélkül. Minden jog, kötelezettség és felelősség a németországi bíróságok hatáskörébe tartozik, és Ön és a Certus Software GmbH ezennel elfogadják e bíróságok nem kizárólagos illetékességét.