Cookie-kat használunk, hogy a legjobb élményt nyújtsuk weboldalunkon.

A „Szigorúan szükséges” lehetőség kiválasztásával többet megtudhat arról, hogy milyen sütiket használunk, vagy kikapcsolhatja azokat.

Egyetért
Szigorúan szükséges
Adatvédelmi irányelvek

Örömünkre szolgál, hogy érdeklődik vállalkozásunk iránt. A Certus Software GmbH vezetősége számára az adatvédelem különösen magas prioritást élvez. A Certus Software GmbH internetes oldalainak használata a személyes adatok feltüntetése nélkül lehetséges; azonban, ha egy érintett a weboldalunkon keresztül speciális vállalati szolgáltatásokat kíván igénybe venni, szükségessé válhat a személyes adatok kezelése. Ha a személyes adatok kezelésére szükség van, és annak nincs törvényi indoka, akkor általánosságban az érintett hozzájárulását kérjük.

A személyes adatok, mint például az érintett nevének, címének, e-mail címének vagy telefonszámának kezelése mindig az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) és a Certus Software GmbH-ra vonatkozó országspecifikus adatvédelmi szabályokkal összhangban történik. Vállalkozásunk ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal szeretné tájékoztatni a nyilvánosságot az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok jellegéről, terjedelméről és céljáról. Ezen túlmenően az érintettek ezen adatvédelmi nyilatkozat segítségével tájékoztatást kapnak az őket megillető jogokról.

A Certus Software GmbH, mint adatkezelő, számos technikai és szervezési intézkedést hozott annak érdekében, hogy biztosítsa a weboldalon keresztül kezelt személyes adatok lehető legteljesebb védelmét. Az internetes adatátvitel azonban elvileg biztonsági résekkel járhat, így az abszolút védelem nem garantálható. Ezért minden érintettnek lehetősége van arra, hogy személyes adatait más módon, például telefonon keresztül továbbítsa számunkra.

1. Fogalommeghatározások

A Certus Software GmbH adatvédelmi nyilatkozata az európai jogalkotó által az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) elfogadásakor használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunknak olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nagyközönség, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében először is szeretnénk elmagyarázni a használt terminológiát. 

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

a) Személyes adatok
Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozik. Azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy vagy több tényező alapján.

b) Az érintett
Az érintett bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelésért felelős adatkezelő kezeli. 

c) Adatkezelés
Az adatkezelés a személyes adatokon vagy a személyes adatok csoportjain automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, úgymint gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, strukturálás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján történő közlés, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

d) Az adatkezelés korlátozása
Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azok jövőbeni kezelésének korlátozása céljából. 

e) Profilalkotás
Profilalkotás: a személyes adatok automatizált kezelésének bármely formája, amely a személyes adatok felhasználásából áll egy természetes személyre vonatkozó bizonyos személyes szempontok értékelésére, különösen az adott természetes személy munkahelyi teljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségére, személyes preferenciáira, érdeklődésére, megbízhatóságára, viselkedésére, tartózkodási helyére vagy mozgására vonatkozó szempontok elemzésére vagy előrejelzésére.

f) Anonimizálás
Az anonimizálás a személyes adatok olyan módon történő feldolgozása, hogy a személyes adatok további információk felhasználása nélkül többé nem rendelhetők egy adott érintetthez, feltéve, hogy az ilyen további információkat elkülönítve tárolják, valamint technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítják, hogy a személyes adatokat ne lehessen azonosított vagy azonosítható természetes személyhez rendelni.

g) Adatkezelő vagy a feldolgozásért felelős adatkezelő
Adatkezelő vagy a feldolgozásért felelős adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit; amennyiben az ilyen adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy a kijelölésének konkrét kritériumait az uniós vagy tagállami jog írhatja elő.

h) Adatfeldolgozó
Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

i) Címzett
A címzett az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, akivel a személyes adatokat közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e vagy sem. Nem minősülnek azonban címzettnek azok a hatóságok, amelyek az uniós vagy tagállami joggal összhangban egy adott vizsgálat keretében személyes adatokat kaphatnak; ezen adatoknak e hatóságok általi feldolgozásának meg kell felelnie az adatkezelés céljainak megfelelően alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 j) Harmadik fél
Harmadik fél az érintettől, az adatkezelőtől, az adatfeldolgozótól és azoktól a személyektől eltérő természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy szerv, akik az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen felhatalmazása alapján jogosultak személyes adatok kezelésére.

 k) Hozzájárulás
Az érintett hozzájárulása az érintett akaratának bármely olyan önkéntes, konkrét, tájékozott és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy egyértelmű megerősítő cselekedet útján jelzi, hogy hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

2. Az adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb rendelkezések alkalmazásában az adatkezelő:

Certus Software GmbH
Karl-Nolan-Straße 3
86157 Augsburg
Németország

Telefon: + 49 (0) 821 - 650 688 - 0
E-mail: contact@certus.software
Honlap: https://www.certus.software

3. Cookie-k

A Certus Software GmbH internetes oldalai cookie-kat használnak. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyeket egy internetböngészőn keresztül egy számítógépes rendszerben tárolnak.

Számos internetes oldal és szerver használ cookie-kat. Sok cookie tartalmaz egy úgynevezett cookie-azonosítót. A cookie-azonosító a cookie egyedi azonosítója. Egy karakterláncból áll, amelynek segítségével az internetes oldalak és szerverek hozzárendelhetők ahhoz az adott internetes böngészőhöz, amelyben a cookie-t tárolták. Ez lehetővé teszi a meglátogatott internetes oldalak és szerverek számára, hogy megkülönböztessék az érintett internetböngészőit más internetes böngészőktől, amelyek más cookie-kat tartalmaznak. Az egyedi cookie-azonosító segítségével egy adott internetes böngésző felismerhető és azonosítható.

A cookie-k használatával a Certus Software GmbH felhasználó-barátabb szolgáltatásokat tud nyújtani a weboldal felhasználóinak, amelyek a cookie-k beállítása nélkül nem lennének lehetségesek.

A cookie-k segítségével a felhasználó igényeinek szem előtt tartásával optimalizálhatók a weboldalon található információk és ajánlatok. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, ahogyan azt már korábban említettük, hogy felismerjük weboldalunk felhasználóit. Ennek a felismerésnek a célja, hogy megkönnyítsük a felhasználók számára weboldalunk használatát. A cookie-kat használó weboldal felhasználójának például nem kell minden egyes alkalommal, amikor a weboldalra lép, belépési adatokat megadnia, mivel ezt a feladatot a weboldal átveszi, a cookie pedig a felhasználó számítógépes rendszerén tárolódik. Egy másik példa egy online áruházban a bevásárlókosár cookie-ja. Az online áruház egy cookie segítségével megjegyzi azokat a cikkeket, amelyeket a vásárló a virtuális bevásárlókosárba helyezett. 

Az érintett bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását a weboldalunkon keresztül az alkalmazott internetböngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen megtagadhatja a cookie-k beállítását. Továbbá a már beállított cookie-k bármikor törölhetők az internetes böngésző vagy más szoftverek segítségével. Ez minden népszerű internetböngészőben lehetséges. Ha az érintett kikapcsolja a cookie-k beállítását a használt internetböngészőben, előfordulhat, hogy weboldalunk nem minden funkciója lesz teljes mértékben használható.

4. Általános adatok és információk gyűjtése

A Certus Software GmbH honlapja egy sor általános adatot és információt gyűjt, amikor az érintett vagy egy automatizált rendszer meglátogatja a honlapot. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájljaiban tároljuk. Gyűjthetők (1) a használt böngésző típusok és verziók, (2) a hozzáférést végző rendszer által használt operációs rendszer, (3) az a weboldal, amelyről a hozzáférést végző rendszer eléri a weboldalunkat (ún. referensek), (4) az aloldalak, (5) az internetes oldalra való belépés dátuma és időpontja, (6) az internetprotokoll-cím (IP-cím), (7) a hozzáférést végző rendszer internetszolgáltatója, valamint (8) bármely más hasonló adat és információ, amely az informatikai rendszereinket ért támadások esetén felhasználható.

Ezen általános adatok és információk felhasználása során a Certus Software GmbH nem von le következtetéseket az érintett személyre vonatkozóan. Ezek az információk sokkal inkább ahhoz szükségesek, hogy (1) weboldalunk tartalmát helyesen nyújtsuk, (2) weboldalunk tartalmát, valamint annak hirdetését optimalizáljuk, (3) informatikai rendszereink és weboldal-technológiánk hosszú távú működőképességét biztosítsuk, valamint (4) a bűnüldöző hatóságok számára a számítógépes támadás esetén a büntetőeljárás lefolytatásához szükséges információkat szolgáltassuk. A Certus Software GmbH ezért az anonim módon összegyűjtött adatokat és információkat statisztikai céllal elemzi, hogy növelje vállalkozásunk adatvédelmét és adatbiztonságát, valamint az általunk kezelt személyes adatok optimális szintű védelmét. A szervernaplófájlok anonim adatait az érintett által megadott összes személyes adattól elkülönítve tároljuk.

5. Regisztráció a weboldalunkon

Az érintettnek lehetősége van regisztrálni az adatkezelő weboldalán a személyes adatok megadásával. Azt, hogy mely személyes adatokat továbbítják az adatkezelőnek, a regisztrációhoz használt megfelelő beviteli maszk határozza meg. Az érintett által megadott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő belső használatra és saját céljaira gyűjtik és tárolják. Az adatkezelő kérheti egy vagy több olyan adatfeldolgozó (pl. csomagküldő szolgálat) részére történő továbbítást, amely szintén az adatkezelőnek tulajdonítható belső célra használja a személyes adatokat.

Az adatkezelő weboldalán történő regisztráció során az internetszolgáltató (ISP) által kiadott és az érintett által használt IP-cím – a regisztráció dátuma és időpontja – szintén tárolásra kerül. Ezen adatok tárolására azért kerül sor, mert csak így lehet megakadályozni a szolgáltatásainkkal való visszaélést, és szükség esetén lehetővé tenni az elkövetett bűncselekmények kivizsgálását. Ennyiben ezen adatok tárolása az adatkezelő biztonsága érdekében szükséges. Ezeket az adatokat nem adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha az adatok átadására törvényi kötelezettség vonatkozik, vagy ha az átadás a büntetőeljárás célját szolgálja.

Az érintett regisztrációja, a személyes adatok önkéntes megadásával, arra szolgál, hogy az adatkezelő olyan tartalmakat vagy szolgáltatásokat kínálhasson az érintettnek, amelyeket a kérdéses ügy jellegéből adódóan csak regisztrált felhasználóknak kínálhat. A regisztrált személyek a regisztráció során megadott személyes adatokat bármikor szabadon megváltoztathatják, illetve teljes mértékben törölhetik az adatkezelő adattárából.

Az adatkezelő kérésre bármikor tájékoztatást ad minden érintettnek arról, hogy milyen személyes adatokat tárol az érintettről. Ezen túlmenően az adatkezelő az érintett kérésére vagy jelzésére helyesbíti vagy törli a személyes adatokat, amennyiben nincs jogszabályban előírt tárolási kötelezettsége. E tekintetben az adatkezelő valamennyi alkalmazottja kapcsolattartóként az érintett rendelkezésére áll.

6. Kapcsolatfelvételi lehetőség a weboldalon keresztül

A Certus Software GmbH honlapja olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a vállalkozásunkkal való gyors elektronikus kapcsolatfelvételt, valamint a velünk való közvetlen kommunikációt, amely magában foglalja az úgynevezett elektronikus levelezés általános címét (e-mail cím) is. Ha egy érintett e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kapcsolatba lép az adatkezelővel, az érintett által továbbított személyes adatok automatikusan tárolásra kerülnek. Az érintett által az adatkezelőnek önkéntes alapon továbbított ilyen személyes adatokat az adatkezelés vagy az érintettel való kapcsolatfelvétel céljából tárolják. Ezeket a személyes adatokat nem továbbítják harmadik félnek.

7. A személyes adatok rutinszerű törlése és zárolása

Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig kezeli és tárolja, illetve ameddig ezt az európai jogalkotó vagy más törvényhozók az adatkezelőre vonatkozó törvényekben vagy rendeletekben engedélyezik. 

Ha a tárolás célja nem alkalmazható, vagy ha az európai jogalkotó vagy más illetékes jogalkotó által előírt tárolási időszak lejár, a személyes adatokat a jogi követelményeknek megfelelően rutinszerűen zárolják vagy törlik.

8. Az érintett jogai

a) A megerősítés joga
Minden érintett élhet az európai jogalkotó által garantált azon joggal, hogy az adatkezelőtől megerősítést kapjon arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e vagy sem. Ha az érintett élni kíván ezzel a megerősítési joggal, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

b) Hozzáférési jog
Minden érintett élhet az európai jogalkotó által garantált azon joggal, hogy az adatkezelőtől bármikor ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, valamint megkapja ezen információk másolatát. Továbbá az európai irányelvek és rendeletek az érintett számára hozzáférést biztosítanak a következő információkhoz:

 • a feldolgozás céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, különösen a harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben lévő címzettek;
 • amennyiben lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásához használt kritériumok;
 • az adatkezelőtől a személyes adatok helyesbítését vagy törlését, illetve az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, vagy tiltakozhat az ilyen adatkezelés ellen;
 • a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog megléte;
 • amennyiben a személyes adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden rendelkezésre álló információ;
 • a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is, és legalább ezekben az esetekben érdemi tájékoztatást kaphat az alkalmazott logikáról, valamint az ilyen adatkezelés jelentőségéről és az érintettre gyakorolt várható következményeiről.
 • Az érintett jogosult továbbá arra, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatait továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek. Amennyiben ez a helyzet áll fenn, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adattovábbítással kapcsolatos megfelelő garanciákról. Ha az érintett élni kíván ezzel a hozzáférési joggal, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

c) A helyesbítéshez való jog
Minden érintett élhet az európai jogalkotó által garantált azon joggal, hogy az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül kérje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését.

Ha az érintett személy élni kíván a helyesbítéshez való jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

d) Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)
Minden érintett élhet az európai jogalkotó által garantált azon joggal, hogy az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül kérje a rá vonatkozó személyes adatok törlését, és az adatkezelő köteles a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll, mindaddig, amíg az adatkezelés nem szükséges: 

 • A személyes adatokra már nincs szükség arra a célra, amelyhez azokat gyűjtötték vagy más módon feldolgozták.
 • Az érintett visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulását a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján, és ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
 • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogos ok az adatkezelésre, vagy az érintett a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.
 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték.
 • A személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogi kötelezettség teljesítése érdekében kell törölni.
 • A személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban került sor.

Ha a fent említett okok valamelyike fennáll, és az érintett a Certus Software GmbH által tárolt személyes adatok törlését kívánja kérni, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A Certus Software GmbH alkalmazottja haladéktalanul gondoskodik a törlési kérelem azonnali teljesítéséről. Amennyiben az adatkezelő személyes adatokat tett közzé, és a 17. cikk (1) bekezdése alapján köteles a személyes adatokat törölni, az adatkezelő – a rendelkezésre álló technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével – ésszerű lépéseket tesz, beleértve a technikai intézkedéseket is, hogy tájékoztassa a személyes adatokat kezelő többi adatkezelőt arról, hogy az érintett kérelmezte az ilyen adatkezelőknél a személyes adatokra mutató linkek, illetve az ilyen adatok másolatának vagy másolatának törlését, amennyiben a feldolgozás nem szükséges. A Certus Software GmbH alkalmazottai egyedi esetekben gondoskodnak a szükséges intézkedésekről.

e) Az adatkezelés korlátozásához való jog
Minden érintett élhet az európai jogalkotó által garantált azon joggal, hogy az adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását kérje, amennyiben az alábbiak valamelyike fennáll:

 • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, és az adatkezelőnek lehetősége van arra, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
 • Az adatkezelés jogellenes, és az érintett tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
 • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljaira, de az érintettnek szüksége van rájuk jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen, amíg nem ellenőrzik, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha a fent említett feltételek egyike teljesül, és az érintett a Certus Software GmbH által tárolt személyes adatok feldolgozásának korlátozását kívánja kérni, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A Certus Software GmbH alkalmazottja intézkedik a feldolgozás korlátozásáról.

f) Az adathordozhatósághoz való jog
Minden érintett élhet az európai jogalkotó által garantált azon joggal, hogy a rá vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja. Joga van arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat átadták, akadályozná, amennyiben az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul, vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen, és az adatkezelés automatizált módon történik, mindaddig, amíg az adatkezelés nem közérdekű feladat végrehajtásához vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlásához szükséges. 

Ezen túlmenően az érintettnek a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése szerinti adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása során joga van ahhoz, hogy személyes adatait közvetlenül az egyik adatkezelőtől a másikhoz továbbítsák, amennyiben ez technikailag megvalósítható, és amennyiben ez nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az adathordozhatósághoz való jog érvényesítése érdekében az érintett bármikor kapcsolatba léphet a Certus Software GmbH bármely alkalmazottjával.

g) Tiltakozási jog
Minden érintett élhet az európai jogalkotó által garantált azon joggal, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, amely a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapul. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

A Certus Software GmbH a tiltakozás esetén nem kezeli tovább a személyes adatokat, kivéve, ha a feldolgozásra vonatkozóan olyan kényszerítő erejű jogos okokat tudunk igazolni, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.

Ha a Certus Software GmbH közvetlen üzletszerzés céljából személyes adatokat dolgoz fel, az érintettnek joga van ahhoz, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok ilyen célú feldolgozása ellen. Ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen üzletszerzéssel kapcsolatos. Ha az érintett tiltakozik a Certus Software GmbH-nál a közvetlen üzletszerzés céljából történő feldolgozás ellen, a Certus Software GmbH a továbbiakban nem kezeli a személyes adatokat ilyen célokra.

Ezen túlmenően az érintettnek joga van ahhoz, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatoknak a Certus Software GmbH által tudományos vagy történelmi kutatási célból vagy a GDPR 89. cikkének (1) bekezdése szerinti statisztikai célból történő feldolgozása ellen, kivéve, ha a feldolgozás közérdekű okokból végzett feladat végrehajtásához szükséges.

A tiltakozási jog gyakorlása érdekében az érintett a Certus Software GmbH bármely alkalmazottjához fordulhat. Ezen túlmenően az érintettnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével összefüggésben és a 2002/58/EK irányelvtől függetlenül lehetősége van arra, hogy technikai specifikációkat alkalmazó automatizált eszközökkel éljen a tiltakozáshoz való jogával.

h) Automatizált egyedi döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is
Minden érintett élhet az európai jogalkotó által garantált azon joggal, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, amennyiben a döntés (1) nem szükséges a szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez, vagy (2) nem az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog engedélyezi, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmére megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy (3) nem az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Ha a döntés (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, a Certus Software GmbH megfelelő intézkedéseket hoz az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Ha az érintett élni kíván az automatizált egyéni döntéshozatalra vonatkozó jogaival, bármikor kapcsolatba léphet a Certus Software GmbH bármely alkalmazottjával.

i) Az adatvédelmi hozzájárulás visszavonásához való jog
Minden érintett élhet az európai jogalkotó által garantált azon joggal, hogy bármikor visszavonja a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását.

Ha az érintett élni kíván a hozzájárulás visszavonásához való jogával, bármikor kapcsolatba léphet a Certus Software GmbH bármely alkalmazottjával.

9. A pályázatok és a pályázati eljárások adatvédelme

Az adatkezelő a pályázók személyes adatait a pályázati eljárás lebonyolítása céljából gyűjti és kezeli. Az adatkezelés elektronikus úton is történhet. Ez a helyzet különösen akkor, ha a pályázó a megfelelő pályázati dokumentumokat e-mailben vagy a weboldalon található webes űrlapon keresztül nyújtja be az adatkezelőnek. Ha az adatkezelő munkaszerződést köt a pályázóval, a benyújtott adatokat a munkaviszony jogszabályi előírásoknak megfelelő feldolgozása céljából tárolja. Ha az adatkezelő nem köt munkaszerződést a pályázóval, a pályázati dokumentumokat az elutasító határozatról szóló értesítéstől számított két hónap elteltével automatikusan törli, feltéve, hogy a törléssel az adatkezelő egyéb jogos érdeke nem ellentétes. Egyéb jogos érdek ebben a vonatkozásban pl. a bizonyítási teher az általános egyenlő bánásmódról szóló törvény (AGG) szerinti eljárásban.

10. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics alkalmazásáról és használatáról (anonimizálási funkcióval)

Ezen a weboldalon az adatkezelő integrálta a Google Analytics komponensét (anonimizáló funkcióval). A Google Analytics egy webes elemzési szolgáltatás. A webes elemzés a weboldalak látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése, összegyűjtése és elemzése. A webelemző szolgáltatás többek között adatokat gyűjt arról, hogy egy személy melyik weboldalról érkezett (az ún. referens), milyen aloldalakat látogatott meg, illetve milyen gyakran és mennyi ideig nézett meg egy aloldalt. A webanalitikát elsősorban egy weboldal optimalizálására és az internetes reklámok költség-haszon elemzésének elvégzésére használják.

A Google Analytics komponens üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

A Google Analytics-en keresztül történő webanalitikai elemzésekhez az adatkezelő a "_gat. _anonymizeIp" alkalmazást használja. Ezen alkalmazás segítségével az érintett internetkapcsolatának IP-címét a Google lerövidíti és anonimizálja, ha az Európai Unió tagállamából vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államából keresi fel valaki weboldalainkat.

A Google Analytics komponens célja a weboldalunk forgalmának elemzése. A Google az összegyűjtött adatokat és információkat többek között arra használja, hogy kiértékelje weboldalunk használatát, és online jelentéseket készítsen, amelyek bemutatják a weboldalainkon végzett tevékenységeket, valamint, hogy egyéb, az internetes oldalunk használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson számunkra.

A Google Analytics cookie-t helyez el az érintett informatikai rendszerén. A cookie-k definícióját fentebb ismertettük. A cookie beállításával a Google számára lehetővé válik weboldalunk használatának elemzése. Az adatkezelő által üzemeltetett internetes oldal egyes oldalainak minden egyes meghívásával, amelyekbe egy Google Analytics komponenst integráltak, az érintett informatikai rendszerén lévő internetes böngésző automatikusan adatokat küld a Google Analytics komponensén keresztül az online reklámozás és a jutalékok elszámolása céljából a Google-nak. E technikai eljárás során a Google vállalkozás személyes adatokat, például az érintett IP-címét ismeri meg, amely többek között a Google számára a látogatók és a kattintások eredetének megértését, majd a jutalékelszámolások létrehozását szolgálja.

A cookie személyes adatok tárolására szolgál, mint például a hozzáférési idő, a hely, ahonnan a hozzáférés történt, és a weboldalunk érintett általi látogatásának gyakorisága. Az internetes oldalunk minden egyes látogatásakor az ilyen személyes adatok, beleértve az érintett által használt internet-hozzáférés IP-címét is, továbbításra kerülnek az Amerikai Egyesült Államokban található Google-nak. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google ezeket a technikai eljárás során gyűjtött személyes adatokat harmadik félnek továbbíthatja.

Az érintett a fentiek szerint bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását a weboldalunkon keresztül a használt webböngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen megtagadhatja a cookie-k beállítását. A használt internetes böngésző ilyen beállítása azt is megakadályozza, hogy a Google Analytics cookie-kat helyezzen el az érintett informatikai rendszerén. Ezenkívül a Google Analytics által már használt cookie-k bármikor törölhetők a webböngésző vagy más szoftverprogramok segítségével.

Ezen túlmenően az érintettnek lehetősége van arra, hogy tiltakozzon a Google Analytics által generált adatok gyűjtése ellen, amelyek a weboldal használatával kapcsolatosak, valamint ezen adatok Google általi feldolgozása ellen, és lehetősége van arra, hogy ezt kizárja. Kérjük, kattintson ide a[ga-optout text="Google Analytics deaktiválása"]

A Google erre a célra kínál egy eszközt: ehhez az érintettnek le kell töltenie egy böngészőbővítményt a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout hivatkozásról, és telepítenie kell azt. Ez a böngészőbővítmény egy JavaScript segítségével közli a Google Analytics-szel, hogy az internetes oldalak látogatására vonatkozó adatok és információk nem továbbíthatók a Google Analytics-nek. A böngészőbővítmények telepítését a Google tiltakozásnak tekinti. Amennyiben az érintett informatikai rendszerét később törlik, formázzák vagy újratelepítik, akkor az érintettnek újra telepítenie kell a böngészőbővítményeket a Google Analytics letiltásához. Ha a böngésző bővítményt az érintett vagy bármely más személy, akinek ez hatáskörébe tartozik, eltávolította, vagy le van tiltva, lehetséges a böngészőbővítmények újratelepítése vagy újraaktiválása.

További információk és a Google alkalmazandó adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ és a http://www.google.com/analytics/terms/us.html oldalon érhetők el. A Google Analytics további magyarázatát a következő hivatkozás alatt találja: https://www.google.com/analytics/.

11. Adatvédelmi rendelkezések a Google-AdWords alkalmazásáról és használatáról

Ezen a weboldalon az adatkezelő integrálta a Google AdWords-ot. A Google AdWords egy internetes hirdetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdető számára, hogy hirdetéseket helyezzen el a Google keresőmotor találataiban és a Google hirdetési hálózatában. A Google AdWords lehetővé teszi a hirdető számára, hogy előre meghatározza azokat a kulcsszavakat, amelyek segítségével a Google keresési eredményei között csak akkor jelenik meg egy hirdetés, amikor a felhasználó a keresőmotort a kulcsszó szempontjából releváns keresési eredmény lekéréséhez használja. A Google Hirdetési Hálózatban a hirdetéseket a releváns weboldalakon automatikus algoritmussal terjesztik, a korábban meghatározott kulcsszavakat figyelembe véve. 

A Google AdWords üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

A Google AdWords célja weboldalunk népszerűsítése azáltal, hogy releváns hirdetéseket jelenít meg harmadik felek weboldalain és a Google keresőmotor találatainál, valamint harmadik felek hirdetéseit helyezi el weboldalunkon.

Ha az érintett egy Google hirdetésen keresztül keresi fel weboldalunkat, a Google-on keresztül egy konverziós cookie lesz elhelyezve az érintett informatikai rendszerében. A cookie-k definícióját fentebb ismertettük. A konverziós cookie 30 nap után érvényét veszti, és nem használható az érintett azonosítására. Ha a cookie nem járt le, a konverziós cookie arra szolgál, hogy ellenőrizze, hogy bizonyos aloldalakat, pl. egy online áruházi rendszerből a bevásárlókosarat lehívták-e a weboldalunkon. A konverziós cookie segítségével mind a Google, mind az adatkezelő észlelheti, hogy az a személy, aki a weboldalunkon egy AdWords hirdetést elért, generált-e értékesítést, azaz végrehajtott-e vagy lemondott-e egy áruvásárlást.

A Google a konverziós cookie használatával gyűjtött adatokat és információkat weboldalunk látogatottsági statisztikáinak elkészítéséhez használja. Ezeket a látogatási statisztikákat arra használjuk, hogy meghatározzuk az AdWords hirdetéseken keresztül kiszolgált felhasználók számát, hogy megállapítsuk az egyes AdWords hirdetések sikerét vagy sikertelenségét, és hogy a jövőben optimalizáljuk AdWords hirdetéseinket. Sem cégünk, sem más Google AdWords-hirdetők nem kapnak a Google-tól olyan információkat, amelyek alapján az érintettet azonosítani lehetne. 

A konverziós cookie személyes információkat tárol, például az érintett által meglátogatott internetes oldalakat. Minden egyes internetes oldalunk meglátogatásakor személyes adatokat, beleértve az érintett által használt internet-hozzáférés IP-címét is, továbbítunk az Amerikai Egyesült Államokban található Google-nak. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google ezeket a technikai eljárással gyűjtött személyes adatokat harmadik félnek továbbíthatja.

Az érintett bármikor megakadályozhatja, hogy weboldalunk a fentiek szerint a használt internetböngésző megfelelő beállításával cookie-kat helyezzen el, és így véglegesen megtagadhatja a cookie-k elhelyezését. Az alkalmazott internetböngésző ilyen beállítása megakadályozza azt is, hogy a Google konverziós cookie-t helyezzen el az érintett informatikai rendszerén. Ezenkívül a Google AdWords által beállított cookie bármikor törölhető az internetes böngésző vagy más szoftverek segítségével.

Az érintettnek lehetősége van tiltakozni a Google érdeklődés-alapú hirdetései ellen. Ezért az érintettnek minden egyes használt böngészőből el kell érnie a www.google.de/settings/ads linket, és el kell végeznie a kívánt beállításokat. 

További információk és a Google alkalmazandó adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ oldalon érhetők el.

12. Leadinfo használata

A Leadinfo B.V., Crooswijksesingel 50, 3034 CJ Rotterdam, Hollandia leadgeneráló szolgáltatását használjuk. A felhasználás jogos érdekünkön alapul, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f. pont alapján ajánlataink elemzése, optimalizálása és gazdaságos működtetése érdekében. 

Ez az IP-címek alapján felismeri a vállalatok weboldalunkon tett látogatásait, amelyeket nyilvánosan elérhető forrásokból, például a Kereskedelmi Kamarától származó adatokkal vetünk össze. A szolgáltatás továbbítja nekünk ezeket a nyilvánosan elérhető információkat, például a cégek nevét vagy címét, így áttekintést kapunk arról, hogy mely cégek látogatják a weboldalunkat. Ez elsősorban a B2B területen gyűjti az adatokat, és továbbítja nekünk. Mivel azonban egyes esetekben természetes személyek személyes adatai is összegyűjthetők és továbbíthatók, erről a szolgáltatásról is tájékoztatjuk Önt. A Leadinfo adatvédelemmel kapcsolatos további információiért kérjük, olvassa el a szolgáltatás adatvédelmi szabályzatát: https://www.leadinfo.com/en/privacy/. Ezen kívül a Leadinfo két elsődleges cookie-t állít be, hogy értékelje a felhasználók viselkedését a weboldalunkon, és feldolgozza az űrlapok bejegyzéseiből származó domaineket (pl. "domain.com"), hogy az IP-címeket a vállalatokkal összekapcsolja, és javítsa a szolgáltatásokat. További információért kérjük, látogasson el a www.leadinfo.com weboldalra.

Ha Ön belép a weboldalunkra, és nem szeretné, hogy a Leadinfo azonosítsa az IP-címét, akkor a következő címen lemondhat róla: www.leadinfo.com/en/opt-out. Ha lemond, a Leadinfo a továbbiakban nem gyűjti az Ön adatait.

13. A Lead Forensics használata

A Lead Forensics Ltd. (3000 Lakeside, North Harbour, Portsmouth PO6 3EN, USA) leadgeneráló szolgáltatását használjuk. A felhasználás jogos érdekünkön alapul, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f. pont alapján ajánlataink elemzése, optimalizálása és gazdaságos működtetése érdekében.

Ez az IP-címek alapján felismeri a vállalatok weboldalunkon tett látogatásait, amelyeket nyilvánosan elérhető forrásokból, például a Kereskedelmi Kamarától származó adatokkal vetünk össze. A szolgáltatás továbbítja nekünk ezeket a nyilvánosan elérhető információkat, például a cégek nevét vagy címét, így áttekintést kapunk arról, hogy mely cégek látogatják a weboldalunkat. Ez elsősorban a B2B területen gyűjti az adatokat, és továbbítja nekünk. Mivel azonban egyes esetekben természetes személyek személyes adatai is összegyűjthetők és továbbíthatók, erről a szolgáltatásról is tájékoztatjuk Önt. A Lead Forensics adatvédelemmel kapcsolatos további információiért kérjük, olvassa el a szolgáltatás adatvédelmi szabályzatát: https://www.leadforensics.com/privacy-policy/. Ezen kívül a Lead Forensics két elsődleges cookie-t állít be, hogy értékelje a felhasználói viselkedést a weboldalunkon, és feldolgozza az űrlapok bejegyzéseiből származó domaineket (pl. "domain.com"), hogy az IP-címeket a vállalatokkal összekapcsolja, és javítsa a szolgáltatásokat. További információért kérjük, látogasson el a www.leadforensics.com weboldalra. 

Ha Ön belép a weboldalunkra, és nem szeretné, hogy a Lead Forensics azonosítsa az IP-címét, akkor a következő címen lemondhat: https://optout.leadforensics.com/. Ha lemond, a Lead Forensics a továbbiakban nem gyűjti az Ön adatait.

14. Google Webes betűtípusok

Ez az oldal a Google által biztosított úgynevezett webes betűtípusokat használja a betűtípusok egységes megjelenítéséhez. Amikor Ön felkeres egy oldalt, a böngészője a szövegek és betűtípusok helyes megjelenítéséhez a szükséges webes betűtípusokat betölti a böngésző gyorsítótárába.

Ehhez az Ön által használt böngészőnek kapcsolódnia kell a Google szervereihez. Ezáltal a Google tudomást szerez arról, hogy weboldalunkat az Ön IP-címén keresztül látogatták meg. A Google Web Fonts használata online ajánlataink egységes és tetszetős megjelenítésének érdekében történik. Ez jogos érdeknek minősül a a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f. pont értelmében. Ha az Ön böngészője nem támogatja a webes betűtípusokat, a számítógép egy alapértelmezett betűtípust használ.

A Google webes betűtípusokkal kapcsolatos további információk a https://developers.google.com/fonts/faq címen és a Google adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://www.google.com/policies/privacy/.

15. A feldolgozás jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés szolgál jogalapként azon feldolgozási műveletekhez, amelyekre egy adott feldolgozási célhoz hozzájárulást kapunk. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett félként vesz részt, mint például, amikor az adatfeldolgozási műveletek szükségesek az áruk szállításához vagy egyéb szolgáltatás nyújtásához, a feldolgozás a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul. Ugyanez vonatkozik az olyan feldolgozási műveletekre is, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos megkeresések esetében. Amennyiben vállalatunk olyan jogi kötelezettségnek van alárendelve, amely személyes adatok feldolgozását írja elő, például adókötelezettségek teljesítése érdekében, a feldolgozás alapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján alapul.

Ritka esetekben a személyes adatok feldolgozása szükséges lehet az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ez az eset állna fenn például akkor, ha egy látogató megsérülne nálunk, és nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy más létfontosságú információkat kellene továbbítani egy orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ekkor az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése.

Végül, a feldolgozási műveletek a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontján alapulhatnak. Ezt a jogalapot olyan adatkezelési műveletekre alkalmazzák, amelyekre a fent említett jogalapok egyike sem vonatkozik, ha az adatkezelés a vállalatunk vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek miatt szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik. Az ilyen feldolgozási műveletek különösen megengedettek, mivel az európai jogalkotó kifejezetten megemlítette őket. Úgy vélte, hogy jogos érdek feltételezhető, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (GDPR (47) preambulumbekezdés 2. mondat).

16. Az adatkezelő vagy harmadik fél által követett jogos érdekek

Amennyiben a személyes adatok feldolgozása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontján alapul, jogos érdekünk az, hogy üzleti tevékenységünket valamennyi alkalmazottunk és részvényesünk jólétének érdekében végezzük.

17. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolási idejének meghatározásához használt kritérium a vonatkozó törvényes megőrzési időszak. Ezen időszak lejárta után a megfelelő adatokat rutinszerűen törlik, amennyiben azok már nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy egy szerződés kezdeményezéséhez.

18. Személyes adatok megadása jogszabályi vagy szerződéses követelményként; szerződéskötéshez szükséges követelmény; az érintett kötelezettsége a személyes adatok megadására; az adatszolgáltatás elmulasztásának lehetséges következményei.

Tisztázzuk, hogy a személyes adatok megadása részben törvényi előírás (pl. adójogszabályok), vagy szerződéses rendelkezésekből (pl. a szerződéses partnerre vonatkozó információk) is következhet.

Előfordulhat, hogy egy szerződés megkötéséhez szükséges, hogy az érintett személyes adatokat adjon meg nekünk, amelyeket ezt követően nekünk fel kell dolgoznunk. Az érintett például akkor köteles személyes adatokat szolgáltatni nekünk, amikor vállalatunk szerződést köt vele. A személyes adatok meg nem adása azzal a következménnyel járna, hogy az érintettel a szerződés nem köthető meg.

Mielőtt az érintett a személyes adatokat megadná, az érintettnek kapcsolatba kell lépnie bármelyik alkalmazottunkkal. Az alkalmazott tisztázza az érintettel, hogy a személyes adatok megadása törvény vagy szerződés alapján kötelező-e, vagy a szerződés megkötéséhez szükséges-e, van-e kötelezettség a személyes adatok megadására, és milyen következményekkel jár a személyes adatok meg nem adása.

19. Automatizált döntéshozatal alkalmazása

Felelős vállalatként nem alkalmazunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.

Ezt az adatvédelmi szabályzatot a Német Adatvédelmi Szövetség adatvédelmi szabályzat-generátora hozta létre, amelyet a kölni WILDE BEUGER SOLMECKE adatvédelmi jogászokkal együttműködve fejlesztettek ki.